Chân lý

Hãy buông hết tất cả mọi mong muốn đắc thiền

9/17/2014 05:24:00 CH

...Kính bạch hòa thượng con mạo muội có một câu hỏi kính xin hòa thượng hoan hỷ giải đáp giúp con!

Con tu tập thiền đã lâu kết hợp phương pháp quán tưởng chấm đỏ trên đảnh của đức Phật A-di-đà và niệm Phật. Xin hòa thượng cho con hỏi làm cách nào để dễ chứng được các tầng thiền ví dụ từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền vì con cũng rất cố gắng nhưng chẳng tiến tu được! Con xin cảm ơn hòa thượng! A-di-đà Phật.

Trả lời:

Hãy buông hết tất cả mọi mong muốn đắc thiền thì con liền vào được các bậc thiền dễ dàng mà không hao tốn một lực dụng công nào. Đó mới là chánh định, một thiền định hoàn toàn vô ngã, giải thoát. Nên Phật dạy ly dục ly bất thiện pháp chính là ngõ vào thiền định. Ham muốn và nỗ lực đạt được thiền định phải chăng cũng chỉ là ý đồ dụng công của bản ngã tham sân si? Nếu thế có đắc thì cũng chỉ đắc tà định mà thôi...

Viên Minh
 mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét