Chân lý

Con đã từng sát sinh rất nhiều...

3/12/2014 06:21:00 CH

...Con xin hỏi quý thầy, con đã từng sát sanh rất nhiều. Con nghe quý thầy nói, tội sát sanh nếu phóng sanh nhiều thì nghiệp sát sanh sẽ tiêu tan. Bây giờ con đang ở Mỹ, con không có phương tiện để làm việc phóng sanh.

Mẹ của con hiện tại đang ở Viêt Nam. Nếu con gửi tiền về nhờ mẹ con mua cá,chim để phóng sanh giúp con, như vậy nghiệp sát sanh của con có đươc kết quả không? Khi thả chim hoặc thả cá, mẹ con phải cầu nguyện như thế nào để đạt kết quả tốt? Mong quý thầy chỉ dẫn cho con. Con xin cám ơn. Nam-mô A-di-đà Phật.

Trả lời:

Biết mình đã mang nghiệp sát sanh nay muốn sám hối chừa cải là dấu hiệu tốt. Đức Phật dạy người nào trước làm ác sau làm lành giống như mặt trăng ra khỏi mây mù đáng được tán dương khen ngợi. Vậy con nên làm những việc sau đây:

1) Thường sám hối những tội chướng của mình đã gây ra đau khổ cho chúng sanh.

2) Nguyện từ nay không làm điều gì tổn hại đến chúng sanh khác, chỉ làm việc đem lại an lạc cho đời.

3) Phát triển tâm từ ái và bi mẫn với tất cả chúng sanh để trừ sân tưởng và hại tưởng.

4) Giữ gìn Tam Quy ngũ giới nhất là tôn trọng sự sống của muôn loài.

5) Làm nhiều công đức đặc biệt là cứu sống người hoặc vật đang lâm nạn.

6) Hồi hướng công đức đến muôn loài, nhất là những vật bị ta sát hại, cầu mong cho những chúng sanh ấy thoát khổ được lạc...

Viên Minh
Mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét