Chân lý

Phân biệt và vô phân biệt?

11/07/2013 05:51:00 CH

...Khi bố thí, cúng dường, cung kính, đảnh lễ đến các bậc xuất gia, tâm con hoàn toàn tĩnh lặng, không hoan hỷ, cũng không mong cầu phước.

Thường quan sát hoạt động của tâm, nên bằng sự trực nhận thấy biết, con thấy có những vị thực hành không đúng Pháp, sai giới luật như khoe khoang sự tu tập chứng đắc của mình, nói dối, tu để tăng trưởng bản ngã, v.v… thì con lại không muốn cúng dường, đảnh lễ những vị này. Con muốn hỏi là:

Không biết con như thế có phải con đang thực hành Pháp với tâm phân biệt hay không?

Trả lời:

Có hai loại phân biệt: Phân biệt theo nghĩa cố chấp một bên của một thực thể hai mặt, và phân biệt theo nghĩa thấy rõ hai mặt của một thực thể nhưng không bám víu vào một chiều nào cả.

Cái phân biệt thứ nhất hàm nghĩa chấp trước một chiều, gọi là phân biệt nhị nguyên, còn cái phân biệt thứ hai là phân biệt rõ ràng hai mặt nhưng không chấp bên nào mà có cái nhìn như thị hay bất nhị.

Nếu con chỉ thấy mặt xấu mà không thấy mặt tốt của vị Tăng ấy thì con phân biệt nhị nguyên. Nếu con thấy cả mặt xấu lẫn mặt tốt của vị Tăng ấy mà không chấp trước, vẫn có tâm từ thì đó là tâm vô phân biệt, là cái nhìn bất nhị thấy pháp như pháp đang là...

Viên Minh
Mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét