Chân lý

Tự chẻ đầu chính nó

9/06/2013 09:59:00 SA

...Trong câu kinh Pháp Cú 72, khi đức Phật dạy:

"Quả thật điều nguy hại
Người ngu sinh sở tri
Hủy phần sáng của mình
Tự chẻ đầu chính nó."

Sinh sở tri chính là khởi tâm muốn biết, còn phần sáng chính là tâm rỗng lặng trong sáng.

Tâm đang rỗng lặng trong sáng phản ánh sự thật một cách trung thực thì bỗng nhiên cái ngã khởi lên ý muốn biết, và liền có cái ta muốn biết và đối tượng được biết, như vậy trong đầu đã tách thực tại thành chủ thể và đối tượng cùng với các khái niệm đi kèm nên Đức Phật gọi là tự chẻ đầu chính nó...

Viên Minh
trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

1 Nhận xét