Trong khổ mong sao cho bớt khổ?

9/03/2013 01:44:00 CH

Trò xướng:

Cao nhân khó gặp, biết tìm đâu
Chỉ đợi pháp duyên giờ hội ngộ
Thầm mong thân phận phút cơ mầu
Trong khổ mong sao cho bớt khổ
Trên đầu muốn được có thêm đầu
Đêm tối tìm trăng sao chẳng thấy
Để rồi thao thức suốt canh thâu!

Thầy họa:

Tỉnh giác ngay đây chớ vọng cầu
Chân nhân vốn sẵn mãi tìm đâu
Ngỡ đợi tương lai tìm diện mục
Nào hay ngay đó thấy đạo mầu
Khởi vọng tìm chân, chân cũng vọng
Hồi đầu thấy bến, bến ngay đầu
Nếu biết vầng trăng luôn sáng tỏ
Tìm chi đom đóm giữa canh thâu!

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét