Chia sẻ

Thấy khác với duy trì và bị cuốn theo

9/11/2013 01:58:00 CH

...Bị thu hút vào quá khứ và thấy quá khứ đang khởi lên nơi hiện tại là hai việc khác nhau.

Cố gắng thực hành có mặt với hiện tại và thấy hiện tại như nó là cũng không giống nhau.

Bị thu hút vào quá khứ là tâm hồi tưởng những việc đã qua với thái độ tham, sân, si... đó là tưởng tri; còn thấy những xung động từ tập khí quá khứ khởi lên như nó đang là với thái độ tỉnh giác... đó là tuệ tri.

Cố gắng thực hành có mặt với hiện tại thì vẫn còn hữu vi, hữu ngã. Thấy hiện tại như nó đang là một cách tự nhiên là vô vi, vô ngã.

Vậy con chỉ thấy pháp đang diễn ra trong hiện tại thôi, chứ không cần duy trì tâm trên hiện tại...

Viên Minh
trungtamhotong.org - Mục Hỏi Đáp

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét