Chia sẻ

Nhận biết là tính chất của tâm

7/03/2013 09:51:00 SA

Con chào thầy, con có câu hỏi xin thầy chia sẻ cho con biết có phải hai từ NHẬN BIẾT do chính đức Phật dạy cho các tỳ kheo không vậy? Vì con nghe theo lời dạy qua các bài kinh của thầy con rút ra hai từ NHẬN BIẾT tất cả vạn pháp như nó đang là, không xen cái ta ảo tưởng vào các pháp.

Trả lời:
Nhận biết là tính chất của tâm nên còn gọi là tính biết hay tánh biết. Nhận biết có nhiều loại, điển hình như:

  1. Tưởng tri (sanjànàti)
  2. Thức tri (vijànàti)
  3. Tuệ tri (pajànàti)
  4. Thắng tri (abhijànàti)
  5. Liễu tri (anjànàti) v.v...

tất cả đều do Phật chỉ bày. Nhận biết thực tánh của vạn pháp như nó đang là chính là tuệ tri.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét