Chân lý

Hữu vi & Vô vi

7/25/2013 11:11:00 SA

Hữu vi:
Hữu vi có hai loại:
• Một là pháp duyên hợp tự nhiên, vô thường, vô ngã nhưng không khổ.
• Hai là pháp tạo tác hữu ý, hữu ngã thì thực ra cũng vô thường, vô ngã nhưng tưởng là ngã nên mới có khổ. Loại thứ nhất tuy là hữu vi nhưng vẫn tịch tịnh, thuộc pháp thực tánh chân đế. Loại thứ hai là hữu vi tạo tác nên hữu ngã, thuộc pháp chế định tục đế.

Vô vi:
Vô vi là không còn bị bản ngã tạo tác hữu vi loại hai sai sử lôi cuốn, cũng không còn mê mờ chìm đắm trong pháp hữu vi loại một. Như vậy, vô vi là chỉ THẤY các pháp hữu vi mà không bị chìm đắm cũng không bị cuốn trôi trong đó, chứ không phải loại bỏ hay nắm giữ điều gì.

Viên Minh

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét