Thơ

Bình thường

6/11/2013 01:41:00 CH

Vô thường vốn lẽ diệu thường
Tử sinh mới thấy tỏ tường vô sinh
Hữu vô như bóng với hình
Vô minh cùng với chữ minh một vần
Viên Minh

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét