Thơ

Thấy

5/13/2013 09:53:00 SA

Đúng hay sai con vẫn cần thấy rõ,
Pháp duyên sinh như chính nó đang là.
Đối tượng nào mà không do duyên khởi,
Tâm hồn nhiên thấy pháp vẫn hồn nhiên.
Viên Minh

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét