Sinh hoạt

Lịch trình giảng dạy tại Mỹ của thầy Viên Minh

5/06/2013 10:17:00 SA


Lịch trình giảng dạy dự kiến của Thầy Viên Minh tại Mỹ như sau:

  • 01/5 --> 12/5 : Irving Texas - Liên Hoa, thăm các chùa Nguyên Thuỷ VN tại Texas. (08 --> 10 giảng ở Austin) 
  • 13/5 --> 24/5 : Minnesota 
  • 25/5 --> 30/5 : Fort Worth - Chùa Hương Đạo 
  • 01/6 --> 08/6 : Houston - Hội trường 
  • 08/6 --> 14/6 : Sacramento California - Thiền Viện Diệu Nhân 
  • 14/6 --> 23/6 : Seatle Washington - Chùa Cổ Lâm 
  • 24/6 --> 26/6 : Chùa Liên Hoa, Texas. 
  • 26/6 : Về Việt Nam.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét