Thơ

Tàn thu

4/23/2013 03:29:00 CH


Lá khô chưa rụng
Sao thu đã tàn?
Cố níu thu lại
Mà đông đã sang… 
Word: Như Hải 9/3/2013 - photo: Azun Qumar

Những bài viết liên quan

1 Nhận xét