Chia sẻ

Không bám víu bất kỳ cái gì ở đời.

4/26/2013 10:36:00 SA


Bạch Thầy, xin Thầy từ bi giải thích cho con câu nói này cửa Đức Bổn Sư: "Những pháp chân chánh (dhamma), hay thiện pháp, con cũng nên từ bỏ. Càng phải loại bỏ hơn nữa, những pháp không chân chánh (adhamma), hay bất thiện pháp". Thầy có thể cho con biết các tựa sách viết một cách dễ hiểu, nhiều ví dụ về Thập nhị nhân duyên được không, con đọc nhiều sách nhưng con vẫn không thể theo được. Con xin cảm ơn Thầy.

Trả lời:
Phật dạy Pháp như thuyền đưa người qua sông, Pháp còn phải bỏ huống chi phi Pháp. Dù một pháp thiện thì nó vẫn có thể là duyên cho pháp bất thiện. Ngay cả thực chứng được Niết-bàn mà Phật còn nói là đừng thỏa mãn trong đó, đừng cho đó là ta, của ta hay tự ngã của ta. Do đó trong Kinh Tứ Niệm Xứ Phật dạy là không tham ưu, không nương tựa, không bám víu bất kỳ pháp gì ở đời.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét