Chia sẻ

Cầu an và cầu siêu

4/12/2013 03:06:00 CH


Con xin đảnh lễ Sư. Bạch Sư, con có câu hỏi này con còn thắc mắc.
Trong đạo Phật Nguyên thủy có cầu an/cầu siêu không? Sao con thấy các chùa Bắc Tông thường có cầu an cho người hiện tiền, cầu siêu cho người đã khuất, như vậy có trái với nhân quả không, có đúng chánh pháp không? Vì khi sống làm gì thì quả sẽ đến, sao có thể cầu Phật gia hộ cho qua khỏi cái quả của những việc họ đã làm?
Con nghĩ việc cầu an/siêu không quan trọng, việc mình cần làm là làm nhiều việc công đức, cúng dường chư Tăng, những người đáng được nhận lãnh sự cúng dường để hồi hướng cho người mình cầu an hoặc siêu để tăng phước cho họ.
Suy luận của con như vậy có đúng không, mong Sư chỉnh sửa và giảng cho con hiểu về vấn đề này.
Namo Buddhaya, Dharmaya, Sanghaya.

Trả lời:
Con nghĩ đúng. Chỉ có thể dùng tâm lực và phước lực để hồi hướng cho thân nhân còn sống hay đã khuất hầu trợ duyên cho họ hoan hỷ với phước lành ấy mà được an hay được siêu, nên tưởng đó là cầu an cầu siêu thôi.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét