Chia sẻ

20 lời giác ngộ của Eckhart Tolle

4/12/2013 01:53:00 CH

Tôi tìm được sự bình an bằng cách đọc những câu nói về tâm linh. Khi bạn nhìn sâu vào trong tâm hồn của mình, bạn sẽ cảm thấy thật thanh thản, nhẹ nhàng. Ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn những câu nói mà tôi tâm đắc nhất của một bậc thầy tâm linh

1- Để chấm dứt nỗi thống khổ đã chi phối nhân loại hàng ngàn năm nay, bạn phải bắt đầu từ chính bản thân mình và chịu trách nhiệm về nội tâm của bạn ở bất kỳ lúc nào. Điều đó có nghĩa là ngay bây giờ - To end the misery that has afflicted the human condition for thousands of years, you have to start with yourself and take responsibility for you inner state at any given moment. That means now.

2 - Những gì bạn làm cho người khác, cũng là những gì bạn làm cho chính mình - For what you do to others, you do to yourself.

3 - Thay vì chất vấn: “Tôi muốn gì từ cuộc sống?” một câu hỏi mạnh mẽ hơn sẽ là “Cuộc sống muốn gì từ tôi?” - Instead of asking “what do I want from life?,” a more powerful question is, “what does life want from me?”

4 - Nếu không có gì ngoài tư tưởng, bạn thậm chí không còn biết là mình đang suy nghĩ nữa. Bạn sẽ như một người đang ngủ mơ mà không biết là mình đang mơ. Đến khi nào bạn nhận thấy là mình đang mơ thì bạn sẽ thức tỉnh ngay trong chính giấc mơ đó - If there were nothing but thought in you, you wouldn’t even know you are thinking. You would be like a dreamer who doesn’t know he is dreaming. When you know you are dreaming, you are awake within the dream.

5 - Không gì từng xảy ra trong quá khứ có thể ngăn cản bạn có mặt ở ngay trong giây phút hiện tại, và nếu như quá khứ không thể ngăn bạn có mặt ở hiện tại, thì nó đâu còn sức mạnh gì nữa? - Nothing ever happened in the past that can prevent you from being present now and if the past cannot prevent you from being present now, what power does it have?

6- Cuộc sống sẽ tặng bạn những trải nghiệm hữu ích nhất cho quá trình tiến hoá về tâm thức của bạn. Làm sao biết được rằng đây chính là trải nghiệm cần thiết cho bạn? Bởi vì đó là những trải nghiệm bạn có được ở ngay lúc này. - Life will give you whatever experience is most helpful for the evolution of your consciousness. How do you know this is the experience you need? Because this is the experience you are having at this moment.

7 - Bạn chẳng thể vừa bất hạnh lại vừa trọn vẹn trong giây phút Hiện Tại - You cannot be both unhappy and fully present in the Now.

8 - Bất kỳ lúc nào bạn cần một câu trả lời, giải pháp hay sáng kiến, bạn hãy ngừng suy nghĩ một lát bằng cách tập trung vào trường năng lượng bên trong bạn. Khi bạn suy nghĩ trở lại, bạn sẽ thấy nó mới mẻ và đầy sáng tạo - Whenever an answer, a solution, or a creative idea is needed, stop thinking for a moment by focusing attention on your inner energy field. When you resume thinking, it will be fresh and creative.

9 - Tất cả những điều quan trọng – vẻ đẹp, tình yêu, sự sáng tạo, niềm vui, an bình nội tại phát sinh vượt ngoài tâm trí -  All the things that truly matter - beauty, love, creativity, joy, inner peace arise from beyond the mind.

10 - Nếu như tôi không thể sống với bản thân mình nữa, thì hẳn phải có hai con người ở trong tôi - If I cannot live with myself, there must be two of me

11- Suy nghĩ và ý thức không phải là hai từ đồng nghĩa.  Suy nghĩ chỉ là một khía cạnh rất nhỏ của sự tâm thức. Suy nghĩ không thể tồn tại nếu thiếu tâm thức, nhưng tâm thức thì không cần phải có suy nghĩ - Thinking and consciousness are not synonymous. Thinking is only a small aspect of consciousness. Thought cannot exist without consciousness, but consciousness does not need thought.

12 - Hãy dừng quan tâm đến hoàn cảnh sống mà hãy tập trung vào sự sống của bạn. Hoàn cảnh sống thì gắn liền với thời gian, còn sự sống trong bạn thì ở ngay giây phút này. Hoàn cảnh sống chỉ là sản phẩm của tư tưởng, còn sự sống trong bạn mới là Thực - Forget about your life situation and pay attention to your life. Your life situation exists in time. Your life is now. Your life situation is mind-stuff. Your life is real.

13 - Không phải tất cả suy nghĩ và cảm xúc đều là của bản ngã. Chúng chỉ biến thành bản ngã khi bạn đồng nhất bản mình với chúng và chúng hoàn toàn kiểm soát bạn, cũng là khi chúng trở thành “Cái Tôi” - Not all thinking and all emotion are of the ego. They turn into ego only when you identify with them and they take you over completely, that is to say, when they become “I.”

14 - Không gian không “thị hiện”. "Thị hiện" mang nghĩa “đứng ra cho thấy”.  Bạn không thể hiểu không gian bởi vì nó không "hiện ra cho thấy". Mặc dù bản thân không thị hiện, nó cho phép mọi thứ khác hiện ra trong nó. Sự tĩnh lặng không thị hiện, và Chân Lý Tuyệt Đối cũng vậy - Space has no “existence.” “To exist” literally means “to stand out.” You cannot understand space because it doesn’t stand out. Although in itself it has no existence, it enables everything else to exist. Silence has no existence either, nor does the Unmanifested.

15- Always say “yes” to the present moment. What could be more futile, more insane, than to create inner resistance to what already is? what could be more insane than to oppose life itself, which is now and always now? Surrender to what is. Say “yes” to life — and see how life suddenly starts working for you rather than against you.
Luôn nói "vâng" với giây phút hiện tại. Còn gì vô ích và bất thường hơn là tạo một sự đối kháng bên trong để chống lại những gì đang hiện hữu? Còn gì điên rồ hơn là kháng cự lại với chính cuộc sống, điều đang và luôn luôn là Hiện Tại? Hãy thuận theo những gì đang diễn ra. Chấp nhận cuộc sống – và bạn sẽ thấy cuộc sống bỗng nhiên làm việc cho bạn, thay vì chống lại bạn.

16 - Vì sao tâm trí có thói quen chống lại hoặc phủ nhận Hiện Tại? Bởi vì nó không thể hoạt động hoặc được kiểm soát nếu như không có thời gian, tức là quá khứ và tương lai. Chính vì thế, tâm trí cảm thấy rằng tính phi-thời-gian của Phút Giây Hiện Tại là mối đe dọa đối với nó. Thời gian và tâm trí vốn không thể tách rời - Why does the mind habitually deny or resist the Now? Because it cannot function and remain in control without time, which is past and future, so it perceives the timeless Now as threatening. Time and mind are in fact inseparable.

17- Tâm trí là một công cụ siêu việt nếu được dùng đúng cách. Tuy nhiên, nếu sử dụng một cách sai lầm, nó sẽ có tính huỷ diệt. Nói chính xác hơn thì không phải là bạn sử dụng tâm trí của mình một cách sai lầm – thực ra bạn không hề sử dụng nó, chính tâm trí đang sử dụng bạn.  Đây là một căn bệnh. Bạn tin rằng bạn là tâm trí của bạn – đó là một ảo tưởng. Công cụ đó đã thống lĩnh bạn - The mind is a superb instrument if used rightly. Used wrongly, however, it becomes very destructive. To put it more accurately, it is not so much that you use your mind wrongly — you usually don’t use it at all. It uses you. This is the disease. You believe that you are your mind. This is the delusion. The instrument has taken you over.

18 - Thực là một giải thoát lớn lao khi nhận ra rằng “tiếng nói trong tôi” không phải là tôi. Vậy thì tôi là ai? Chính là cái nhận biết điều đó - What a liberation to realize that the “voice in my head” is not who I am. Who am I then? The one who sees that.

19 - “Làm thế nào” luôn quan trọng hơn “Làm cái gì”.  Bạn hãy thử tập trung vào quá trình làm việc hơn là kết quả bạn muốn đạt được từ công việc đó - “How” is always more important that “what.” See if you can give much more attention to the doing than to the result that you want to achieve through it.

20 - Bí mật của cuộc sống là hãy "chết trước khi bạn chết”, và nhận ra rằng không hề có sự chết - The secret of life is to “die before you die” — and find that there is no death.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét