Thơ

Bước chân qua thời gian

2/20/2013 10:01:00 SA

Hãy lắng nghe bước chân
Bước chân qua thời gian
Thời gian vô sở trụ
Chân bước hề thênh thang
Viên Minh

Những bài viết liên quan

1 Nhận xét