Thiền

Tâm và pháp

1/03/2013 04:09:00 CH


Tâm bình pháp cũng bình
Tâm sinh pháp liền sinh
Sống tùy duyên thuận pháp
Tâm pháp thảy đều MINH.
Viên Minh

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét