Chia sẻ

Nhận rõ 2 mặt để giải thoát chính mình

1/31/2013 09:49:00 SA


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Thầy!
Thưa Thầy cho con hỏi: Con dường như cảm nhận rằng: Hiện thời con đang nhận hai việc. Một là con đang nhận quả mà con đã tạo ra trong vô lượng kiếp quá khứ, hai là có một cái gì đó rất trong sáng nơi con, nó biết những lúc con sáng suốt cũng như những lúc con mê mờ. Vậy nhờ Thầy giải thích giúp con cảm nhận đó là như thế nào.
Con xin tri ân Thầy.

Trả lời:
Theo Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy, trong thân 1 trượng này, thế giới tập khởi (sinh tử, nhân quả nghiệp báo) và thế giới đoạn diệt (Niết-bàn, an nhiên tịch tịnh). Và trong Tiểu Bộ Kinh, Đức Phật cũng có nói, vì có cái không sinh, không hữu, không tác, không thành nên mới thoát khỏi được sinh, hữu, tác, thành.
Vậy trong một người đều có 2 mặt như con nói, nhận rõ cả hai mặt đó để giác ngộ giải thoát chính mình.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét