Buông

Thấy

12/25/2012 10:10:00 CH


Thấy khuyết thấy thiếu 
Nên muốn lấp đầy 
Buông ra, như thị 
Cái thấy tràn đầy…

BH 23/12

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét