Chia sẻ

Phụng sự cho chúng sinh tức là...

10/25/2012 02:46:00 CH

Thưa thầy! Con muốn hỏi, có phải chúng ta phụng sự chúng sanh là như phụng sự Phật không thầy?

Trả lời:
Câu này có thể hiểu 3 cách:
1) Phụng sự chúng sanh tức là sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha. Đó là cách sống của chư Phật vì vậy nói "Phụng sự chúng sanh là sống theo cách sống của chư Phật" thì đúng hơn, vì thực ra chư Phật chỉ phụng sự chúng sanh chứ không cần chúng sanh phụng sự.
2) Tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật, do đó phụng sự chúng sanh tức là phụng sự Phật.
3) Phụng sự chúng sanh là giác ngộ giải thoát cho "chúng sanh" trong chính mình, đồng thời phụng sự Phật chính là trưởng dưỡng Tánh Giác (Buddhacarita) nơi chính mình cho đến khi hoàn toàn giác ngộ giải thoát.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét