Thơ

Ân Sư

9/11/2012 10:03:00 SA


Giữa uyên nguyên vô cùng vô tận
Người bước đi tĩnh lặng vô biên
Tâm không trải khắp miền diệu hữu....
Đường trung đạo sắc không không sắc
Lối chân như vô hữu hữu vô
Cuộc biến thiên tùy duyên hóa độ!
Hương thiền tuệ vị tha giác ngộ
Vị từ bi vô ngã vô cầu
Lời ân sư minh triết thấm sâu.
Diệu Minh

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét