Thơ

Không là gì

8/29/2012 11:15:00 SA


Như chết đi, để bắt đầu được sống
Không còn gì, mà đầy ắp bao la
Không đường đi, nên tới đâu cũng được
Không cần gì, mà việc gì cũng làm
Không giữ lại, nên mới có tất cả
Không nghĩ gì, nên thấy rõ nhân sinh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

- PT 04/2010 -

Những bài viết liên quan

3 Nhận xét