Chia sẻ

Về một chữ "Không"

8/29/2012 11:56:00 SA


Trông ngóng 
     (Xướng: Trung Núi Dinh)

 Người có buồn không có giận không?
Có còn thương ghét ở trong lòng
  Có còn trông ngóng về Cố Quận
    Có thuyền vượt bến để qua sông?


Viên Minh

Không buồn, không giận bởi tâm không
Không ghét, không thương mở rộng lòng
Không trông, không ngóng, không Cố Quận
Không thuyền, không bến có chi sông?


Trung Thiên

Có buồn, có giận cũng hoàn không
Thương ghét chi cho bận cõi lòng
Quê hương ngay đó, tìm Cố Quận?
Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông.


Như Tuệ

Buồn thương giận ghét có rồi không
Chỉ biết bên trong một tấm lòng
Rỗng lặng sáng trong là Cố Quận
Không thuyền, không bến, cũng không sông. 


Liễu Ngộ

  Buồn giận làm chi một chữ không
Thương ghét làm chi cho nặng lòng
Trông ngóng làm chi đâu Cố Quận
Thuyền bến làm chi chẳng có sông.


 Như Hải

Vẫn thuyền, vẫn bến, vẫn dòng sông
Thấy biết sáng trong, chẳng bận lòng
Ngay đây ta sống, không hoài Quận
Thương, ghét, giận, buồn - Có như không.


 Chưa biết là ai

Vẫn thuyền vẫn bến vẫn dòng sông
Vẫn khách sang sông chẳng bận lòng
Cố quận không trông đà đến được
Bôn ba lặn ngụp cũng hoàn không.


 Chưa biết là ai

Vẫn thuyền vẫn bến vẫn dòng sông
Chẳng ngóng chẳng trông chẳng bận lòng
Chẳng chờ chẳng mong chi cố quận
Hai bờ sinh tử cứ thong dong.Như Hải

Không thuyền, không bến, cũng không sông.
Không còn cố Quận, không ngóng trông
Không thương, không ghét, không oán giận
Rỗng lặng tâm, Tâm cũng nguyên không!


Diệu Huệ


Pháp đến rồi đi chẳng ngóng trông
Cứ mãi sáng trong cả tấm lòng
Dù chẳng trông mong về cố quận
Thả lòng ngay đó thấy tâm không.


Diệu Minh


Cố Quận ngóng trông chỉ bận lòng
Sông kia, thuyền, bến có rồi không
Buồn, giận, ghét, thương mà chi nhỉ?
Vô ngã vị tha mới thuận dòng.Chưa biết là ai

Có buồn, có giận bởi có Tâm
Có ghét, có thương mới mở lòng
Có ngóng, có trông, ôi Cố Quận
Có thuyền, có bến, có luôn sông!
Không có, có không, không có được
Có không, không có, có như không!


P/S: Khổ thơ cuối cùng được Thầy Viên Minh trả lời như sau:

Thơ thông chẳng biết sự hà phương?
Luận "có" bàn "không" lý tỏ tường
Tưởng thấy nơi đây là Cố Quận
Nào ngờ ngay đó vẫn Tha Hương!


Những bài viết liên quan

5 Nhận xét