Tâm linh

Cố giữ lại làm chi..?

5/09/2011 09:31:00 SA


Cái gì rồi cũng khổ,
Cố giữ lại làm chi?
Giữa mình và tất cả
Có vướng gì đâu ni!


PT
(sau buổi thiền sáng 09/05/2011 - Art by Marainne Mathiasen)

Những bài viết liên quan

1 Nhận xét