Tâm linh

Thân & tâm

4/26/2011 04:11:00 CH

Thân và tâm vốn lặng không
Mà sao biến hóa thần thông lạ kỳ
Sinh vô vi lẫn hữu vi
Vô vàn thế giới lấy gì đếm đong
Tuy đầy khắp cõi hư không
Xem ra chẳng thấy hình dong thế nào
Muôn đời so sánh được sao
Nơi nơi chốn chốn sáng bao nhiêu trời

Người vô sự

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét