Tâm linh

Sinh Lão Bệnh Tử...

4/08/2011 05:35:00 CH


Sau nhiều năm tinh tấn tu hành, một vị tăng vẫn không sao đạt được mục đích mà ông hướng đến là thoát ly sinh, già, đau, chết. Đang lúc buồn nản thì Sư đến thăm. Vị tăng hỏi:

- Làm sao thoát khỏi sinh - lão - bịnh - tử?

Sư than:

- Chỉ tội cho Sinh - Lão - Bịnh - Tử thoát không khỏi ông!

Vi tiếu - Thích Viên Minh

Những bài viết liên quan

1 Nhận xét