Thiền

NGỒI CÂU

4/26/2011 01:41:00 CH

Chẳng chấp gì bé lớn
Một mình nghe lặng thinh
Mây trên đầu luẩn quẩn
Ông ngồi câu bóng mình

Trần Ngọc Tuấn

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét