Tâm linh

Ngoài da...

4/11/2011 10:00:00 SA


Gặp một vị Tăng nổi tiếng về thiền định, Sư hỏi:

- Tu như vậy ông được gì?

Vị Tăng thưa:

- Tâm tôi đã lặng lẽ.

- Thế thì ông chỉ được ngoài da!

- Vậy phải làm sao để được thành chánh quả?

- Ấy, ông lại tính chuyện ngoài da nữa!

Vi tiếu - Thích Viên Minh

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét