Chia sẻ

Tiếp nhận lời cám ơn một cách đúng đắn

1/01/2019 08:17:00 SA
Chia sẻ

Thập Mục Ngưu Đồ và các Tuệ Minh Sát

1/01/2019 08:14:00 SA
Chia sẻ

Trong thời công nghệ, chúng ta càng cần có mặt cho nhau!

1/01/2019 08:10:00 SA
Chia sẻ

“An nhiên vô sự” là cảnh giới cao nhất của tâm

1/01/2019 07:59:00 SA
Chia sẻ

Đều như gió cát bay đi...

1/01/2019 07:43:00 SA
Chia sẻ

“Thiền” của tôi có tiến bộ hay không?

1/01/2019 07:41:00 SA
Chia sẻ

Tu tập không chỉ là ngồi thiền

1/01/2019 07:39:00 SA
Chân lý

Nguyên lý 3-3

1/01/2019 07:37:00 SA