Thơ

Trước khi...

2/23/2017 12:45:00 CH
Chân lý

Nhân Quả (Cảm tác sau khi đọc Phật Lý Qua Liêu Trai của Song Hào Lý Việt Dũng)

2/23/2017 07:55:00 SA
Chính niệm

Mây Trắng Hỏi Đường Qua...

2/10/2017 06:54:00 CH
Chân lý

Thế nào là sống tùy duyên thuận pháp

1/15/2017 11:05:00 SA
Chân lý

Tu xuất gia & tu tại gia

1/11/2017 02:12:00 CH
Chân lý

Trở về với thực tại bình thường

1/08/2017 10:10:00 CH
Chân lý

Các biểu đồ trong khóa thiền số 4 của Thầy Viên Minh

12/25/2016 08:22:00 CH
Buông

Khi nào

12/17/2016 08:01:00 SA
Chân lý

Để tìm thấy Thượng Đế & sự hài hòa trong đời sống

12/11/2016 03:18:00 CH
Chân lý

Chính là đây… khoảnh khắc này!

11/20/2016 01:05:00 CH